ช้อปดีมีคืน 2566 วิธียื่นคำขอออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพากร แนะขั้นตอนยื่นคำขอออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax)

รับมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ประชาชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 โดยประชาชนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีนั้น

กรมสรรพากร จึงแนะนำช่องทางสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีหน้าที่ออกใบ สามารถยื่นคำขอจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) เพื่อเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ดังนี้

1.ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมีหน้าที่ออกใบรับ มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีวิธีการสร้างส่งและเก็บรักษาข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งระบบนี้เหมาะกับการออกใบกำกับภาษีจำนวนมากและเป็นระบบบัญชีขนาดใหญ่ โดยเป็นการจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF หรือ PDF/A-3 ที่ได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐานเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีดังนี้

เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) เพื่อยื่นคำขอ
ดาวน์โหลดโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer Free และติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Token หรือ HSM ที่จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและตรวจสอบข้อมูล
ลงลายมือชื่อใน บ.อ.01 และข้อตกลง
ตรวจสอบอีเมล และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ บ.อ.01 ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

ข่าวอื่นๆ สรรพสามิตชูความเป็นกลางทางคาร์บอนประชุมอาเซียน

สรรพสามิตชูความเป็นกลางทางคาร์บอนประชุมอาเซียน

สรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน

เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับ และส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน

ข่าวการเงิน ไทยรัฐ

โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดี/รองอธิบดีจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว  มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ร่วมงาน ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ Royal Cliff จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2565